......................... MANIFESTO
The truth is that:
1st) Intellectual ownership is not only a THEFT (like all property, said Proudhon), but also an ABUSE, a SHAME and a tool of CENSORSHIP. 
2nd) Royalty collecting organizations, of obligatory affiliation (in Spain, the SGAE), do not defend the rights of the creator but rather the ones that own the work (or other darker interests). These organizations are a RACKET. 
3rd) Records are too expensive and their price is a SCANDAL, with no relation to the real cost. 
Due to this we are starting our own label, HAZARD RECORDS, under the following conditions: 
A )HAZARD RECORDS will publish their records in CD-R format (compatible with all CD players). Making the records according to demand we eliminate the fixed costs, being thus able to make small editions without rising the price of the records. This way of working is similar to the one of the cassette labels of the eighties. 
B) HAZARD RECORDS will be CHEAP. For the moment, we will try to maintain a price of 6 €. 
C) HAZARD RECORDS wants to be of PUBLIC DOMAIN, i.e., COPYRIGHT FREE. This is valid in both senses: we will not be concerned with the hypothetical legal source of the content of our records and we will not question in any case its future use in other contexts (nevertheless we will be grateful if it's quoted). However we warn that for the same reason for which we will not be concerned with the legal source of our records, we won't respond to third parties that believe in having rights over the ideas contained in them nor to judicial decisions over same. 
D) Due to all this, we assume that the usual distribution circuits will ignore our records. For the moment they can be ordered by mail or by e-mail. Likewise, we will try shortly to distribute them for free in Internet, in MP3 format.
Barcelona, 1999. 


..................... MANIFEST
El cert és que: 
1º)La propietat intel·lectual, a més de ser un robatori (com qualsevol propietat, ja ho deia Proudhon), també és una ABUS, un VERGONYA i una eina de CENSURA.
2º)Les entidats recaptatòries dels drets d'autor, d'afiliació obligatòria (a Espanya, la SGAE), no defensen pas els drets del creador sino els dels propietaris de l'obra (o potser d'altres interessos més obscurs). Aquestes entitats són una ESTAFA. 
3º)Els discs són massa cars. El seu preu és un ESCANDOL, sense cap mena de relació amb el seu cost real. 
És per això que engeguem el segell HAZARD RECORDS amb les següents condicions: 
A) HAZARD RECORDS editarà discs en CD-R (compatible amb tots els reproductors de CD). En fer-los sobre comanda, eliminem els costos fixos. Això permet realitzar tirades curtes sense encarir els discs. És una forma de treball molt semblant a la dels segells de cassettes dels anys 80. 
B) Els discs de HAZARD RECORDS seràn BARATS. De moment, mirarem de mantenir un preu de, comm a molt, 6 €. 
C) Els discs de HAZARD RECORDS volen ser de DOMINI PÚBLIC, és a dir, lliures de COPYRIGHT. Això val en tots dos sentits: ni ens preocupa la hipotètica procedència legal del contingut dels nostres discs ni posarem mai en questió la seva futura utilització en en altres contextos (agraïrem, això sí, ser citats). Avisem però que, pel mateix motiu que no ens preocupa la legalitat dels nostres discs, no podem respondre per les terceres persones que creguin tenir drets sobre les idees contigudes en ells, ni pels jutges que hagin de decidir sobre el particular. 
D) Per tot això, assumim que els circuits habituals de distribució seràn refractaris als nostres discs. Ara per ara hom pot demanar-los per correu o e-mail. També els farem accesibles gratuitamente a internet, en format MP3. 
Barcelona, 1999


........................ MANIFIESTO
Lo cierto es que: 
1º) La propiedad intelectual no sólo es un ROBO (como toda propiedad, decía Proudhon), sino un ABUSO, una VERGÜENZA y una herramienta de CENSURA.
2º) Las entidades recaudatorias de derechos de autor, de afiliación obligatoria (en España, la SGAE), no defienden los derechos del creador sino los de los propietarios de la obra (cuando no otros intereses más oscuros). Estas entidades son una ESTAFA. 
3º)Los discos son demasiado caros. Su precio es un ESCANDALO, sin relación alguna con su coste real. 
Por ello ponemos en marcha el sello HAZARD RECORDS en las siguientes condiciones: 
A) Los discos de HAZARD RECORDS se editarán en CD-R (compatible con todos los reproductores de CD). Al hacer los discos sobre demanda, eliminamos los costes fijos. Esto permite realizar tiradas cortas sin encarecer los discos. Es una forma de trabajo muy parecida a la de los sellos de cassettes de los años 80. 
B) Los discos de HAZARD RECORDS serán BARATOS. De momento, intentaremos mantener un precio de, como mucho 6 €. 
C) Los discos de HAZARD RECORDS quieren ser de DOMINIO PUBLICO, es decir, libres de COPYRIGHT. Esto vale en ambos sentidos: ni nos preocupa la hipotética procedencia legal del contenido de nuestros discos ni cuestionaremos en ningún caso su futura utilización en otros contextos. (Agradeceremos, eso sí, ser citados por ello). Advertimos sin embargo que, por el mismo motivo por el que no nos preocupamos de la legalidad de nuestros discos, no podemos responder por aquellas terceras personas que se crean con derechos sobre las ideas contenidas en ellos, ni por los jueces que tengan que decidir sobre el particular. 
D) Por todo ello, asumimos que los circuitos habituales de distribución serán refractarios a nuestros discos. De momento se pueden pedir por correo o e-mail. Asimismo, trataremos en breve de hacerlos accesibles gratuitamente en internet, en formato MP3. 
Barcelona, 1999.